تعمیرکار پکیج ارونیکس ARONIX در تهران و اسلامشهر توسط نمایندگی تعمیر

Rate this post

تعمیرکار پکیج ارونیکس ARONIX در تهران و اسلامشهر توسط نمایندگی تعمیر تهران پکیج و تمام مدل پکیج ارونیکس الوینا ALVINA رومنس ROMANCE ریتانا سیلوانا ویونا بریتا فقط در تهران پکیج با تعمیرکار های حرفه ای پکیج ارونیکس در تهران و اسلامشهر.

ابتدا با ارور های مختلف پکیج آشنا می‌شویم سپس نحوه نگهداری از پکیج ارونیکس را آموزش میدهیم.

پیشگیری از خرابی پکیج آرونیکس ARONIX :

با عیب یابی به موقع پکیج آرونیکس نیز مانند سایر وسیله های برقی و گازی به سرویس های دوره ای ( ماهیانه – سالیانه ) احتیاج دارند ، زیرا اگر به صورت منظم پکیج دیواری آرونیکس خود را بررسی و سرویس کنید ، ایرادات جزئی آن مشخص و برطرف می شود و از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری می کند ، در این شرایط هم هزینه کم تری برای تعمیر پکیج آرونیکس خود پرداخت می کنید و هم از خرابی های جدید تر جلوگیری می کنید.

کد ارور های پکیج ارونیکس:

کد ارور پکیج ارونیکس مدل سیلوانا

کد خطا E1

شرح خطا: خطای فشار آب – کمبود آب در مدار گرمایشی – پرشر سوئیچ آب معیوب است – سیم پرشر سوئیچ آب متصل نیست.

کد خطا E2

شرح خطا: مشکل احتراق – گاز یا شیر گاز عمل نمی کند – الکترود معیوب بوده یا اتصال زمین دارد – شیر گاز معیوب است – برد کنترل معیوب است.

کد خطا E3

شرح خطا: سنسور درجه حرارت مدار گرمایشی معیوب است

عوامل وابسته ، سنسور یا اتصالات گرمایش معیوب است.

کد خطا E4

شرح خطا: سنسور درجه حرارت آبگرم مصرفی معیوب است

سنسور و اتصالات سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.

کد خطا E5

شرح خطا: حسگر شعله معیوب است.

کد خطا E6

شرح خطا: خطای فشار هوا ، فن معیوب است – پرشر هوا معیوب است – لوله دود مسدود شده است.

کد خطا E7

شرح خطا: دمای بیش از حد مجاز ۹۵ درجه – کلید حد و اتصالات را چک کنید – کلید حد در اثر دمای بیش از حد عمل کرده است.

کد خطا H1

شرح خطا: ساعت زمانبندی معیوب است.

تعمیرکار پکیج ارونیکس ARONIX در تهران و اسلامشهر توسط نمایندگی تعمیر تهران پکیج و تمام مدل پکیج ارونیکس الوینا ALVINA رومنس ROMANCE ریتانا سیلوانا ویونا بریتا فقط در تهران پکیج با تعمیرکار های حرفه ای پکیج ارونیکس در تهران و اسلامشهر.

کد خطا پکیج آرونیکس مدل آلونیا

کد خطا E0

شرح خطا: غیر طبیعی بودن سیستم گرمایش

عوامل وابسته قفل شدن پمپ – سنسور گرمایش عمل نمیکند – مسیر گرمایش مسدود است – سوئیچ فشار آب معیوب است.

کد خطا E1

شرح خطا: مشکل احتراق

عوامل وابسته گاز یا شیر گاز عمل نمیکند – الکترود معیوب بوده یا اتصال زمین دارد – شیر گاز معیوب است – فشار گاز جهت احتراق خیلی کم است – حسگر شعله معیوب است – برد کنترل معیوب است.

کد خطا E2

شرح خطا: دمای بیش از حد مجاز بیش از ۹۵ درجه

عوامل وابسته معیوب بودن کلید حد – کابل کلید حد مشکل دارد – عوامل نمودن کلید حد در اثر دمای بیش از حد.

کد خطا E3

شرح خطا: خطای فشار هوا

عوامل وابسته فن معیوب است – پرشر هوا معیوب است – لوله دود مسدود شده.

کد خطا E4

شرح خطا: خطای فشار آب

عوامل وابسته کمبود آب در مدار گرمایش – پرشر سوئیچ آب معیوب است – سیم پرشر سوئیچ آب متصل نیست.

کد خطا E5

شرح خطا: پایین آمدن ولتاژ

عوامل وابسته ولتاژ خروجی از برد غیر طبیعی است.

کد خطا E6

شرح خطا: سنسور درجه حرارت آبگرم مصرفی معیوب است

عوامل وابسته

سنسور آب گرم مصرفی معیوب است – اتصال سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.

کد خطا E7

شرح خطا: سنسور درجه حرارت مدار گرمایشی معیوب است

عوامل وابسته ، سنسور یا اتصالات گرمایش معیوب است.

کد خطا E8

شرح خطا: دمای مدار گرمایش خیلی زیاد است بیش از ۹۰ درجه

عوامل وابسته ، سنسور گرمایش معیوب است – محافظت از سیستم در دمای بالا.

کد خطا E9

شرح خطا: سیستم ضد یخ

عوامل وابسته ، مدار گرمایشی ممکن است منجمد شده باشد.

کد خطا و ارور پکیج ارونیکس مدل سیلوانا

کد خطا E1

شرح خطا: خطای فشار آب – کمبود آب در مدار گرمایشی – پرشر سوئیچ آب معیوب است – سیم پرشر سوئیچ آب متصل نیست.

کد خطا E2

شرح خطا: مشکل احتراق – گاز یا شیر گاز عمل نمی کند – الکترود معیوب بوده یا اتصال زمین دارد – شیر گاز معیوب است – برد کنترل معیوب است.

کد خطا E3

شرح خطا: سنسور درجه حرارت مدار گرمایشی معیوب استعوامل وابسته ، سنسور یا اتصالات گرمایش معیوب است.

کد خطا E4

شرح خطا: سنسور درجه حرارت آبگرم مصرفی معیوب است سنسور و اتصالات سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.

کد خطا E5

شرح خطا: حسگر شعله معیوب است.

کد خطا E6

شرح خطا: خطای فشار هوا ، فن معیوب است – پرشر هوا معیوب است – لوله دود مسدود شده است.

کد خطا E7

شرح خطا: دمای بیش از حد مجاز ۹۵ درجه – کلید حد و اتصالات را چک کنید – کلید حد در اثر دمای بیش از حد عمل کرده است.

کد خطا H1

شرح خطا: ساعت زمانبندی معیوب است.

تعمیرکار پکیج ارونیکس ARONIX در تهران و اسلامشهر توسط نمایندگی تعمیر تهران پکیج و تمام مدل پکیج ارونیکس الوینا ALVINA رومنس ROMANCE ریتانا سیلوانا ویونا بریتا فقط در تهران پکیج با تعمیرکار های حرفه ای پکیج ارونیکس در تهران و اسلامشهر.

فهرست مدل دیجیتال کد خطا پکیج آرونیکس

کد خطا ERR1

شرح خطا: کمبود شعله – قطعی گاز – کمبود فشار گاز – مشکل حسگر شعله – وصل نبودن از دستگاه – دکمه ریست را فشار دهید.

کد خطا ERR12

شرح خطا: مشکل از نوع ارتباطی بین میکرو کنترلرهای برد می باشد.

کد خطا ERR2

شرح خطا: کمبود جریان هوا – مشکل در خروج دود – مشکل سنسور دود – مشکل فن – مشکل ایرپرشر سوئیچ.

کد خطا ERR30

شرح خطا: مشکل حافظه برد.

کد خطا ERR31

شرح خطا: مشکل سنسور دمای مدار آب گرم مصرفی یا سیم ارتباطی.

کد خطا ERR32

شرح خطا: مشکل سنسور دمای مدار آب گرم مصرفی یا سیم ارتباطی.

کد خطا ERR41

شرح خطا: مشکل سنسور دمای مدار آب گرم مصرفی.

کد خطا ERR42

شرح خطا: مشکل سنسور دمای مدار آب گرم مصرفی.

کد خطا ERR6

شرح خطا: مشکل شیر گاز یا سنسور فشار آن.

کد خطا ERR8

شرح خطا: کمبود آّب در مدار گرمایش – نشتی در مدار گرمایش – خرابی یا درست وصل نبودن سیم پرشر سوئیچ.

کد خطا ERR9

شرح خطا: فعال شدن کلید حد در اثر دمای بیش از حد مجاز.

کد خطا ERR99

شرح خطا: مشکل میکرو کنترلرهای برد.

تعمیرکار پکیج ارونیکس ARONIX در تهران و اسلامشهر توسط نمایندگی تعمیر تهران پکیج و تمام مدل پکیج ارونیکس الوینا ALVINA رومنس ROMANCE ریتانا سیلوانا ویونا بریتا فقط در تهران پکیج با تعمیرکار های حرفه ای پکیج ارونیکس در تهران و اسلامشهر.

فهرست کد خطا پکیج آرونیکس مدل رومنس

کد خطا E0

شرح خطا: اشکال از نوع الکتریکی می باشددکمه RESET را فشار دهید و در صورت مشکل برطرف نشد برد را چک کنید.

کد خطا E1

شرح خطا: کمبود آب در مدار گرمایش – نشتی در مدار گرمایش – خرابی یا درست وصل نبودن سیم پرشر سوئیچ – خرابی منبع انبساط – فشار را چک کنید زیر ۵/۰ بار نباشد.

کد خطا E2

شرح خطا: قطعی گاز – کمبود فشار گاز – اشکال در حسگر شعله – وصل نبودن ارت دستگاه – جا به جا شدن فاز و نول – دکمه ریست را بفشارید مشکل باید حل شود – پریز را برعکس وصل کنید.

کد خطا E3

شرح خطا: اشکال از سنسور دمای مدار گرمایش – قطعی پمپ – فشار گاز بالا – جرم در مدار گرمایشی – انسداد مدار گرمایشی.

کد خطا E4

شرح خطا: اشکال از سنسور دمای مدار مصرفی – رسوب در مبدل ثانویه.

کد خطا E5

شرح خطا: اشکال خروجی دود – اشکال ئنتوری – اشکال فن – اشکال پرشر سوئیچ هوا.

کد خطا E7

شرح خطا: اشکال از میکروکنترلر (برد ) و یا قسمت نرم افزاری دستگاه مشکل دارد.

کد خطا E9

شرح خطا: در صورت تکرار زیاد خطای E5 برای مدت کوتاهی ظاهر می شود.

کد خطا EN

شرح خطا: اشکال از شیر گاز دستگاه می باشد.

کد خطا EUشرح خطا: اشکال از شبکه بر ورودی به دستگاه می باشد.

‌..تعمیرکار پکیج آرونیکس – نمایندگی پکیج آرونیکس – نمایندگی تعمیرات پکیج آرونیکس در اسلامشهر تهران – تعمیرگاه مجاز پکیج آرونیکس – خدمات تعمیرات پکیج آرونیکس – سرویس و تعمیر پکیج آرونیکس – تعمیر در محل پکیج آرونیکس – دفترچه راهنمای پکیج آرونیکس – تعمیر پکیج آرونیکس دیواری – تعمیر پکیج دیواری آرونیکس تعمیرکار پکیج ارونیکس ARONIX در تهران و اسلامشهر توسط نمایندگی تعمیر تهران پکیج و تمام مدل پکیج ارونیکس الوینا ALVINA رومنس ROMANCE ریتانا سیلوانا ویونا بریتا فقط در تهران پکیج با تعمیرکار های حرفه ای پکیج ارونیکس در تهران و اسلامشهر.

تعمیرکار پکیج ۲۰۰۰ در تهران اسلامشهر

2 دیدگاه دربارهٔ «تعمیرکار پکیج ارونیکس ARONIX در تهران و اسلامشهر توسط نمایندگی تعمیر»

  1. بازتاب: تعمیرکار پکیج ایرفل AIRFEL در تهران و اسلامشهر توسط نمایندگی تهران پکیج - تاسیسات تهران

  2. بازتاب: نمایندگی تعمیر پکیج گازر gasor در اسلامشهر تهران - تاسیسات تهران

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *